Praktijk_voor_Kunstzinnige_Begeleiding_en_Therapie_Mireille_van_t_Hoff_header03

Algemene Voorwaarden

Praktijk voor kunstzinnige therapie en begeleiding

Algemene voorwaarden voor het leveren van kunstzinnige therapie en het geven van praktische zaken binnen de praktijk.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Mireille van ’t Hoff
Kunstzinnig therapeut beeldend
Adres: Van Grobbendonckstraat 18, 5021 GP Tilburg
Telefoonnummer: 0628652677
AGB: 90-043659
Praktijkcode: AGB: 90-52399
Registratiecode: 16 NVKT 14159 1619
KVK nr.: 52361365
BTW nr.: 124259157
Website: www.kunstzinnigetherapietilburg.nl
Email adres: info@kunstzinnigetherapietilburg.nl
Opdrachtgever: cliënt,onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden/therapie geeft.

 • De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKT (nvktoag) en heeft zich te houden aan de eisen en regels van deze vereniging.
 • De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

Behandelovereenkomst

 • Therapeut en cliënt komen na een intakegesprek tot een behandelovereenkomst waarbij het aantal sessies wordt bepaald. Door het tekenen van de behandelovereenkomst stemt de cliënt/verzorger van de cliënt, ermee in dat deze zich verbindt met het traject.
 • Tussen evaluatie geeft de mogelijkheid om de duur van het traject vanuit zowel therapeut als cliënt aan te passen/op te zeggen indien wenselijk.
 • Voor aanvang van de behandelserie laten ouder(s)/verzorger(s) een formulier door de school invullen.
 • In de behandelovereenkomsten staan de kosten en voorwaarden aangegeven.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De behandelkosten worden rechtstreeks op naam van de cliënt via een factuur gedeclareerd en rechtstreeks betaald aan de therapeut.
 • Het is voor de cliënt niet mogelijk zich aan betaling van een door de therapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de cliënt hiervoor niet verzekerd is of wanneer de zorgverzekeraar niet bereid is de kosten te restitueren.
 • Cliënt ontvangt de factuur na elke sessie en dient door de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Wanneer de betaling niet binnen gestelde termijn is voldaan, zal de cliënt de eerste betalingsherinnering ontvangen met een betalingstermijn van 7 dagen. Bij een tweede verzuim wordt de hoofdsom verhoogd met € 7,50 aan administratiekosten. Bij uitblijven van betaling van de tweede betalingsherinnering ontvangt de cliënt een aanmaning waarbij de hoofdsom per niet betaalde factuur met € 10,00 aan administratiekosten zal zijn verhoogd, te voldoen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning. Indien betaling uitblijft, zal de therapeut incassomaatregelen treffen.
 • Alle incassokosten zijn voor rekening van de cliënt/verzorger.
 • Wanneer de cliënt in gebreke is gesteld, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle kosten die met het incasso van gedeclareerde bedragen gemaakt worden (met inbegrip van buitenrechtelijke incassokosten) zijn door rekening van de cliënt.

 

Verhindering

 • Een verhindering dient uiterlijk 24 uur van te voren gemeld.
 • Bij niet tijdig afmelden zullen de kosten in rekening worden gebracht. Er is 7 dagen per week, 24 uur per dag gelegenheid per telefoon of computer de verhindering door te geven.
 • Afmelding dient bij voorkeur vermeden te worden, behalve in geval van overmacht.
 • Bij verhindering van cliënt of de therapeut worden vervallen sessies op een later tijdstip ingehaald.

 

Ouderlijk gezag

 • Bij gezamenlijk gezag dient de ouder van het kind, de andere ouder hiervan in kennis te stellen en gezamenlijk de behandelovereenkomst te tekenen. Dit is een wettelijke verplichting, dit met uitzondering waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt. De therapeut is niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.

 

Trainingen/workshop

 • Trainingen/workshops dienen vooraf betaald te worden. Een nota wordt vooraf verstuurd en dient voor aanvang te zijn voldaan.
 • Na aanmelden is het mogelijk om kosteloos af te melden tot een maand voor aanvang van de training/workshop. Bij afmelden van een maand tot een week voor aanvang van de training/workshop wordt er 75% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelden vanaf een week voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd.

 

Klachten

 • Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer de cliënt ontevreden is over de zorg, dan moet de cliënt dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In het kader van de Wkkgz is de therapeut aangesloten bij Stichting Zorggeschil: een landelijk erkende geschilleninstantie.
 • Bij klachten over het handelen van de therapeut dient de klacht in eerste instantie aan de therapeut te worden voorgelegd c.q. met de therapeut besproken te worden. Zo nodig kan bij de beroepsvereniging een verzoek tot bemiddeling of een klacht worden ingediend.
Praktijk_voor_Kunstzinnige_Begeleiding_en_Therapie_Mireille_van_t_Hoff_aquarel_oranje

Contact

PRAKTIJK VOOR KUNSTZINNIGE
BEGELEIDING EN THERAPIE
Mireille van ’t Hoff, kunstzinnig therapeut
Tel. 06 – 286 526 77
info@kunstzinnigetherapietilburg.nl

U kunt ook het contactformulier invullen

Direct naar